Tekneler Artık Türk Bayrağı Çekiyor 30.03.2017

               Ülkemiz karasularında ve marinalarında Türk sahipli olup yabancı bayrakla dolaşan binlerce tekne bulunmaktadır. Bu tekneler birçok farklı nedenle Türk Bayrağı yerine yabancı bayrak çekmekte olup en önemli neden vergisel yüklerdir.  Vergilerden kaynaklanan dezavantajların kaldırılarak teknelerin Türk Bayrağı çekmelerini teşvik etmek amacıyla Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı tarafından ortak bir çalışma yapılmıştır.

Mezkur çalışmalar neticesinde, bahse konu teknelere ilişkin vergisel düzenlemeleri de içeren 6770 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sözkonusu Kanun ile;

  - Bağlama kütüğü harçları sadece kayıt harcı ile sınırlandırılmış ve vize harçları kaldırılmıştır,
 - 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11  G.T.İ.P numaralarında ve 89.03 G.T.İ.P tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinin Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden istisna tutulmuştur,
  -  Söz konusu teknelerin Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç, gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan istisna tutulmuştur,
 - Ayrıca mezkur teknelerin Türkiye’ye ithali öncesi dönemlere ilişkin olarak bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacaktır.

Ayrıca, aynı çalışma çerçevesinde, 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P numaralarında ve 89.03 G.T.İ.P tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti teknelerinde uygulanacak KDV ve ÖTV’nin indirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2017/9759) 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahsekonu Bakanlar Kurulu Kararı ile;

KDV oranı %1’e,

ÖTV sıfıra indirilmiştir

         Uygulama kapsamındaki 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P numaralarında ve 89.03 G.T.İ.P tarife pozisyonunda yer alan mallardan, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin serbest dolaşıma girişini sağlamak üzere "Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)" 3 Mart 2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

          Yabancı bayraklı teknesine Türk Bayrağı çekmek isteyen tekne sahipleri, 2017/3 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aranan belgelerle birlikte ilgili liman başkanlığına başvuruda bulunarak kayıt işlemini yaptırabilecektir.  

Sözkonusu Tebliğ e aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 
© T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı
2018